Podmienky zmluvy medzi Vami a firmou Ing. Bendíková Mária Marrybend: Vstupom na tieto stránky a ich prezeraním potvrdzujete, že ste si podmienky prečítali, rozumiete týmto podmienkam a s nimi súhlasíte v plnom rozsahu. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte stránky nepoužívajte a ďalej ich neprehliadajte. Firma Ing. Bendíková Mária Marrybend si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah stránok.

Všeobecné podmienky: Všetky loga a značky sú chránenými logami a značkami ich autorov. Tieto stránky sa nesmú kopírovať, redukovať, prenášať ani inak zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Ing. Bendíková Mária Marrybend (ďalej len majiteľ stránok). Majiteľ stránok Vám poskytuje nevýhradné a neprevoditeľné oprávnenie na prezeranie týchto stránok len pre nekomerčné využitie. Toto oprávnenie je podmienené Vašim súhlasom so všetkými podmienkami používania. Majiteľ stránok nezaručuje žiadne výslovné ani odvodené oprávnenia alebo licencie podliehajúce patentom, ochranným známkam, autorským právam, duševnému vlastníctvu, ...

Odmietnutie zodpovednosti: Informácie na týchto stránkach nemusia byť korektné, pravdivé, aktuálne alebo úplné. Tieto stránky môžu obsahovať nepresnosti, preklepy, omyly a tlačové chyby. Majiteľ týchto stránok nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto informácie, voči Vám ani tretím osobám a nezodpovedá za finančné straty, straty na majetku, iné straty, poškodenia a to aj keď ich bolo možné predvídať! Majiteľ týchto stránok si neželá prijímať prostredníctvom týchto stránok, alebo využitím informácií z týchto stránok žiadne informácie, texty, údaje, softvéry, hudbu, obrázky, fotografie, ... Zaslaním takýchto informácií porušujete platnú legislatívu, čo môže byť použité proti Vám, zároveň dávate súhlas pre ľubovoľné použitie týchto informácií a znášate všetky možné právne následky vyplývajúce z právnej alebo morálnej legislatívy.

Dostupnosť:  Majiteľ týchto stránok nezaručuje dostupnosť týchto stránok a vyhradzuje si právo na nedostupnosť. Tieto stránky môžu obsahovať odkazy a prepojenia na iné stránky, ktorých majiteľom nie je Ing. Bendíková Mária Marrybend, preto majiteľ týchto stránok neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa iných stránok alebo iných informačných zdrojov. Odkazy na iné stránky alebo informačné zdroje nie sú myslené ako súhlas s ich obsahom, alebo používaním týchto stránok!

Zabezpečenie: Je na Vás v plnom rozsahu aby ste urobili potrebné kroky na zabezpečenie Vášho počítača, informačného systému, siete informačných technológií, alebo iných hardvérových a softvérových zariadení aby táto stránka obsahovala vírusy, trojské kone, spyware, smalware, červy a iné škodlivé technológie, ktoré môžu pre Vás znamenať istý druh hrozby. Majiteľ týchto stránok nezodpovedá za žiadne škody, materiálne, duševné, zdravotné, finančné poškodenia, ... či sú priame, nepriame, či sú voči Vám alebo tretím osobám a to ani ak ich bolo možno predvídať! Na zodpovednosť teda nie je možné brať majiteľa týchto stránok.

Obmedzenie záruk: Prezeranie, listovanie, čítanie a iné používanie týchto stránok je výlučne na Vašu zodpovednosť! Všetky tu poskytované informácie, materiály, údaje, produkty, softvéry, programy, služby, ... sú poskytované bez akýchkoľvek záruk a majiteľ stránok sa zrieka v celom rozsahu všetkých výslovných, odvodených zákonných a ostatných záruk, vrátane predajnosti, vhodnosti na istý druh použitia, licencií, autorských práv, vlastníckych práv a duševného vlastníctva.

 

 

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE MAJITEĽ STRÁNOK ZODPOVEDNÝ ZA PRIAME, NÁHODNÉ, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE ALEBO SÚVISIACE POŠKODENIA ŽIADNEHO TYPU, SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO STRÁNOK ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA STRÁNOK. TO PLATÍ AJ O POUŽÍVANÍ, SŤAHOVANÍ MATERIÁLOV A INFORMÁCIÍ, VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU,  PORÚCH, STRATY FINANCIÍ ALEBO STRATY PROGRAMOV, PRÍPADNE INÝCH ÚDAJOV, AJ KEĎ TO BOLO MOŽNÉ PREDVÍDAŤ!  TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA TÝKA AJ VŠETKÝCH ŽALOBNÝCH NÁROKOV ZALOŽENÝCH NA ZMLUVE, ZÁRUKE ALEBO ÚMYSELNOM POŠKODENÍ.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Poprad

Spýtajte sa nás

Domov

Zodpovednosť

Cenník

Kontakt

Diskrétnosť

Kontakt

 

Spýtajte sa nás

 

Používanie / zodpovednosť

 

O nás

 

Diskrétnosť

 

Cenník

Uctovnictvo Poprad

Ekonomka Poprad